Shanghai World Financial Center
2015 SHOPS & RESTAURANT Key Visual

Main Visual
swfc_S&R_kv_fix.ol_150624

Sub Visual 1
swfc_S&R_kv_y_fix_150623

Sub Visual 2
swfc_S&R_y_A_fix.ol_colton_150617

Sub Visual 3
Print

Total Visual
swfc_S&R_kv_y_fix_150623

Subway AD
IMAG1959
IMG_9002

SWFC館内
IMG_8788
IMG_8784
IMG_8796